اگر میخواهید از کود مخصوص گندم استفاده کنید، این چند نکته را در نظر داشته باشید:

✓ آزمایش خاک: قبل از کود دهی گندم، بهتر است خاک را آزمایش کنید تا نیازهای گندم در مورد عناصر غذایی را بدانید.

✓ گندم به مقدار زیادی نیتروژن نیاز دارد، برای کود دهی ، می توانید از کودهای شیمیایی مانند اوره و نیترات آمونیوم استفاده کنید.

✓ گندم نیاز به فسفر و پتاسیم دارد، می توانید از کودهای حاوی فسفر و پتاسیم مثل سوپرفسفات و سولفات پتاسیم استفاده کنید.

✓ کودهای آلی: استفاده از کودهای آلی مانند کمپوست یا کودهای مایع آلی برای گندم، به بهبود ساختار خاک کمک کرده و تامین عناصر غذایی مورد نیاز گندم را تسهیل می کند.


زمان استفاده از کود مخصوص گندم

برنامه ریزی درست برای زمان مصرف کود گندم نیز اهمیت زیادی دارد، بهتر است کودهای مخصوص گندم را در فاصله زمانی مناسب بعد از کاشت و در مراحل رشدی خاصی مانند فاز فعالیت برگی به گیاه اعمال کنید.

بسته به شرایط خاک و منطقه خاص شما، ممکن است نیازها و روش های کود دهی متفاوت باشند.


توصیه های تولیدکننده کود گندم

بررسی کنید که در منطقه شما تولیدکنندگان محلی چه نوع کودهایی را توصیه می کنند و چگونه آنها را به میزان مناسب استفاده کنید.