کود کویین ایکس گرین

240,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود فینال ایکس گرین

300,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :04304
شماره تماس :91302917 - 021

کود کینگ گلد ایکس گرین

130,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود ان کی 60 درصد ایکس گرین

239,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود گارد ایکس گرین

260,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود فسفی کا ایکس گرین

450,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود کلسیم آریاشیمی

120,000 تومان

بسته بندی :یک لیتری
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 44471048-021

کود فرتی فلکس 3 3 10 هورتیلند

755,000 تومان

بسته بندی 5 لیتری
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:70190
شماره تماس:36271002 -026

کود 40 10 5 بازرگان کالا

340,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 67335
شماره تماس : 42554-021

کود 10 40 10 بازرگان کالا

360,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 32885
شماره تماس : 42554-021

کود آمینو کلات کلسیم 1010 بازرگان کالا

281,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 27491
شماره تماس : 42554-021

کود تکفوس پتاسیم کیمیا گوهرخاک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : کیمیا گوهرخاک
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02144292380

کود کلسیم آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی یک لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 22599145-021

کود فسفیت پتاسیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 01387
شماره تماس : 03195011135

کود ریکومیک کلسیم و بُر ریکو

445,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود 33 9 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 25 8 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 21 7 17 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود گوگرد گرنر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 68804
شماره تماس : 03195011135

کود فسفیک 70 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 40253
شماره تماس : 02188951203

کود کلسیم وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : سبز گیتا
شماره ثبت : 59632
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد .

کود کلسی بر وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:85503
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود فسفر 45 وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:54386
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود پتاس 40 وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:24875
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول کلسیم وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:19583
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود سولفات پتاسیم جنوبگان

65,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : صنایع شیمیایی کرمان زمین
شماره ثبت : ۲۱۴۰۵
شماره تماس : 32261733-034

کود گوگرد هیومیکی آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:10876
شماره تماس: 04533515876

کود گوگرد مایع غیراکسیده آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:70339
شماره تماس: 04533515876

کود مادورل دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 37433
شماره تماس : 07136290806

کود ناتور کوئل کلسیم دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 44927
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورسل اکسپرس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 83288
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورکوئل کلسیم بور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 60247
شماره تماس : 07136290806

کود فسفیت پتاسیم ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود نیوگریت ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود کالفرت ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت :
شماره تماس : 83501344-021

کود تیو سولفات پتاسیم آکساپول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 3 لیتری
شرکت : مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 90585
شماره تماس :87700060-021

کود 14 52 14 فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 24317
شماره تماس : 44481500-021

کود 25 25 25 فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 66982
شماره تماس : 44481500-021

کود گوگرد مس سیلیسیم فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 75191
شماره تماس : 44481500-021

کود فسفر کلسیم بر فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 57933
شماره تماس : 44481500-021

کود ویتا ایکس گرین

350,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود بور هورتیلند

390,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : رهروان رویش سبز
شماره ثبت : 95570
شماره تماس : 36271002-026

کود کالیوم پلاس لبوسل

640,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : ترنم سبززاینده رود
شماره ثبت : 52843
شماره تماس : 37501020-031

کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا

292,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 81823
شماره تماس : 42554-021

کود پتاسیم سیلیکات تاپ یوزینگ

128,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : همیار دشت آبرون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 1-88616460-021

کود فروت ست 525 بازرگان کالا

285,000 تومان

قیمت درج شده برای یک لیتر می باشد.
بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 57354
شماره تماس : 42554-021

کود بر دراپ سبز آذر کاسپین

199,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : 89830
شماره تماس : 44615780– 021

کود ریکومیک روی ریکو

395,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 67930
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکومیک میکس 464 ریکو

395,000 تومان

بسته بندی:1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 74379
شماره تماس:88206614 -021

کود سیلی پتاسیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود پلی میکرو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : سبز گیتا
شماره ثبت : 63645
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد .

کود روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود مس وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول آهن وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول میکرو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود بر وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:80041
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آهن منگنز روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:56264
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:30138
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ناتورمیکس ال دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 30621
شماره تماس : 07136290806

کود آمینو کلات آهن آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:63631
شماره تماس: 04533515876

کود افترفروت دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 68068
شماره تماس : 07136290806

کود پلنی فلور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 56370
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورفوس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 32945
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورکوئل بور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 01038
شماره تماس : 07136290806

کود مایع سیلیکات پتاسیم آلی بایوگانومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرین خوشه هامون
شماره ثبت : 96944
شماره تماس : 02144205321

کود نیترات منیزیم ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود زینک تیپ پلاس ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود تریکوفول بی 15 ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود بر مس فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 76010
شماره تماس :44481500-021

کود روی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 60760
شماره تماس : 44481500-021

کود بذر مال روی فسفر فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 33968
شماره تماس : 44481500-021

کود سولفات روی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 318109
شماره تماس : 44481500-021

کود مایع سیلیکات پتاسیم فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 59030
شماره تماس : 44481500-021

کود فروت ست فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 51696
شماره تماس : 44481500-021

کود رایکت کینگ سید آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1،5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک زینک آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک منیزیم آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک بر آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک میکس آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : 85161
شماره تماس : 32341267-071

کود میکروکت منیزیم آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07132341267

کود جت ایکس گرین

130,000 تومان

بسته بندی :1 لیتری
شرکت : سیز گل
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود هارد کالی کراپ ایکس گرین

200,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود هاروست کراپ ایکس گرین

395,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :82571
شماره تماس :91302917 - 021

کود هیومی سویل آریا شیمی

100,000 تومان

بسته بندی 1 لیتری
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:77476
شماره تماس: 44471048-021

کود کالر اسپری هورتیلند

800,000 تومان

بسته بندی یک لیتری
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:36271002 -026

کود سالت گان 1303بازرگان کالا

677,000 تومان

بسته بندی : 5 و 10 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 31935
شماره تماس : 42554-021

کود مخلوط رشد 1011 بازرگان کالا

310,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 99895
شماره تماس : 42554-021

کود آمینو کلات کلبر 805 بازرگان کالا

306,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 68938
شماره تماس : 42554-021

کود کالر 501 بازرگان کالا

269,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 33386
شماره تماس : 42554-021

کود اُرگو فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 98909
شماره تماس : 03195011135

کود سالت استاپ گرنر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 4 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود ارگامیکس 50 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 27484
شماره تماس : 02188951203

کود آمینو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:73216
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:61715
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آمینو اسید آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:51713
شماره تماس: 04533515876

کود رایزا دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 70641
شماره تماس : 07136290806

کود ناتور ویتال 16 دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 81764
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورآمین پلاس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 55962
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورآمین روی منگنز دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07136290806

کود ریشه تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137254554

کود تراسورب کمپلکس بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود تراسورب رادیکولار بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود ترا سورب برگی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت منیزیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت منگنز بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت کلسیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت ریزمغذی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت روی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت پتاسیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت بر بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت آهن بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو آلکسین بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود نماکلین ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود گروئینگ ای ام ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود دی اکتیل ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 و 500 سی سی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود استیمپلکس آکادین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 و 5 لیتری
شرکت: آرمان سبز آدینه
شماره ثبت: 34749
شماره تماس: 83501344 - 021

کود عصاره جلبک دریایی آکادین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1، 2/5 و 20 کیلوگرمی
شرکت: آرمان سبزآدینه
شماره ثبت: 90387
شماره تماس: 83501344 - 021

کود ضدعفونی کننده خاک فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44481500-021

کود ضد شوری فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 لیتری
شرکت: دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:44481500 -021

کود تنظیم کننده پی اچ آب 1 لیتری فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1لیتری
شرکت: دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت:21326
شماره تماس:44481500 -021

کود اکوا دریپ اوشن داتیس

184,000 تومان

قیمت درج شده برای 5 لیتر می باشد.
بسته بندی: 1 و5و 20 لیتری
شرکت: سبز محصول داتیس
شماره ثبت: 35622
شماره تماس:26210121-021

کود بدون نمک ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و25 لیتر
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود ماهی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 20 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 80141
شماره تماس : 44481500-021

کود مایع مرغی نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود بیوارگانیک نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : کیلو
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود گلدن چیکو فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:20 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود مایع مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : 980721
شماره تماس : 0217777

کود تقویت کننده بذرفرمولایف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : کلات آهن بهاران
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02146139273

کود چیکن ماچور تی چیکوتی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتری
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت: 04501
شماره تماس : 02146139273

کود ارگانو فیش نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 56698
شماره تماس : 07132236871

کود مایع مرغی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع ماهی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1و5 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع مرغی فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع مرغی پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5، 10 لیتر
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود فولوومین بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 37206
شماره تماس : 02188580410

کود کریمالگا بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 64017
شماره تماس : 02188580410

کود مرغی آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 5 لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود اُ اِم طلوع رهشا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتری
شرکت : طلوع شیمی سبزینه
شماره ثبت : 76637
شماره تماس : 95011997– 031

کود مرغی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 ، 20 لیتری
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود ماهی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 ، 20 لیتری
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود لیکوئید فیش نیوتری تک سالیوشن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 20 لیتری
شرکت : بازرگانی یاوری
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 38380416– 035

کود آلی مرغی آترینه پارس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و 10 و 20 لیتری
شرکت : پارس هور
شماره ثبت : 96170
شماره تماس : 66082284-021

کود آلی مرغی آترینه پارس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و 10 و 20 لیتری
شرکت : پارس هور
شماره ثبت : 96170
شماره تماس : 66082284-021

کود آلی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32721754– 035

کود عصاره جلبک دریایی گرومور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : ستاره سبز ایساتیس
شماره ثبت : 13108
شماره تماس : 38364298– 035

کود 5 لیتری آمازینگ هیومیک مرغی تیلوکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : سروآذین رویش
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس : 44057708-021

کود مایع مرغی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی 20 لیتری هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ _۰۵۱

کود مایع مرغی 20 لیتری هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی 5 لیتری هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی بنیفر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20لیتری
شرکت: نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:69836
شماره تماس:37791951 -031

کود فورس 4 ال گرابی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : رها اندیش کاوان
شماره ثبت : 82568
شماره تماس : 85596 – 021

کود بن فیش بن شت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 لیتری
شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 31326056-031

کود بن چیکو بن شت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتری
شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:31326056-031

کود مرغی تانسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : آرمان بذر سپاهان
شماره ثبت : 33047
شماره تماس : 66124967-021

کود 5 لیتری ماهی اکوفیش پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :۱-۵-۱۰-۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ گالدو پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود 21 لیتری مرغ سوپریم پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 21 لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ مگا هلر پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ چیکازو پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود برنج غنچه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :1 لیتری
شرکت : سحاب غنچه
شماره ثبت :68985
شماره تماس:44898463 -021

کود ارگانیک نخود لوبیا نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک کلزا نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک سیب زمینی نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک سبزی و صیفی جات نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک زعفران نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک چغندرقند نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک توت فرنگی نیواگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ارگانیک برنج نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود ویژه یونجه رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه گوجه فرنگی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه سیب زمینی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه سبزی صیفی جات رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه زعفران رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه خیار رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه چغندرقند رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه پنبه رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه پسته رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه برنج رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ویژه گندم رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود زعفران فرمولایف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 لیتری
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس : 02146139273

کود مایع مرکبات فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت : آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع گندم فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع صیفی جات فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع زیتون فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع پسته فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع چغندرقند فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع برنج فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع 5 لیتری ویژه زعفران گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود مایع 5 لیتری ویژه پسته گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود ویژه پسته گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود پتاس زینک بر ویژه برنج گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود پتاسیم روی بر ویژه مرکبات گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود پتاسیم روی بر ویژه زعفران گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود آهن روی منگنز ویژه زعفران گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود سبزی و صیفی جات آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی یک لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود مایع ذرت آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود گوجه فرنگی بارافشان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: بارافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88906540-021

کود گندم بارافشان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: بارافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88906540-021

کود زعفران بارافشان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: بارافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88906540-021