مونو پتاسیم فسفات با فرمول شیمیایی KH2PO4 که به اختصار به آن MKP نیز گفته می شود، از ترکیب اسید فسفریک و پتاسیم کربنات تشکیل می شود. این کود شیمیایی تقریبا میزان 50 درصد فسفات و حدود 30 درصد پتاسیم دارد که محلول در آب است و به راحتی با سایر کودها ترکیب می شود. از آنجایی که کود مونو پتاسیم فسفات برای تمام خاک ها و همه محصولات مناسب است، معمولاً برای مزارع و باغ های بزرگ مانند باغ پنبه، کلزا و نیشکراستفاده می شود.


اشکال مختلف کود مونو پتاسیم فسفات :

1- پودری

2- کریستال


روش مصرف کود مونو پتاسیم فسفات :

1- کودآبیاری


✓ زمانی که کود مونوپتاسیم فسفات با کودهای اوره و آمونیوم فسفات مخلوط می گردد، می تواند با به حداقل رساندن اسیدیته از خروج آمونیاک جلوگیری نماید.

✓ این کود بهترین منبع تأمین فسفر و پتاسیم برای گیاهان در مرحله رشد است.

✓ کود مونو پتاسیم فسفات مؤثر در رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت گیاه، افزایش کیفیت رنگ و طعم میوه می باشد.

✓ بهترین زمان استفاده از کود مونو پتاسیم فسفات در اوایل فصل رشد گیاه می باشد که سیستم ریشه را تقویت کرده، محتوای قند محصولات و کیفیت آنها را نیز افزایش می دهد.


فواید کود مونوپتاسیم فسفات برای گیاه :

✓ رفع کمبود فسفر و پتاسیم گیاه

✓ افزایش ريشه زایی و توسعه ریشه با کود مونو پتاسیم فسفات

✓ ایجاد ساقه مقاوم و جلوگیری از خوابیدگی

✓ افزایش گلدهی، کاهش گل ریزی و افزایش تشکیل دانه و میوه

✓ افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی، آفات و بیماری ها

✓ تسریع سنتز کلروفیل توسط کود مونو پتاسیم فسفات

✓ افزایش تولید پروتئین و کربوهیدرات