کلسیم با نماد شیمیایی Ca یکی از عنلاصر پرمصرف و ضروری برای گیاهان به شما می رود. کلسیم و کود کلسیم برای ساختار و استحکام دیوار سلولی گیاه لازم است. از این رو کود کلسیم برای گیاه موجب افزایش مقاومت نسبت به نفوذ آفات و بیماری ها، افزایش ماندگاری و انبارمانی محصول نهایی می شود برای خاک سبب اصلاح و کاهش شوری می گردد.


انواع ترکیبات کود کلسیم  :

1- کلسیم

2- کلسیم نیترات

3- سولفات کلسیم

4- کلسیم منیزیم


کودهای کلسیم مناسب محلول پاشی

✓ استات کلسیم Calcium acetate (استات کلسیم- استات آهک- اتانوات کلسیم- دی استات کلسیم)

✓ نیترات کلسیم

✓ کلرید کلسیم برای رفع سریع کمبود


روش مصرف کود کلسیم :

1- محلول پاشی

2- مصرف خاکی


✓ زمان مناسب برای مصرف کود کلسیم در اواخر اسفند تا اوایل فروردین و اواخر شهریور تا اوایل مهرماه می باشد.

✓ بهترین راه برای تشخیص میزان کلسیم، انجام آزمایش خاک و برگ می باشد.

✓ استات کلسیم باعث چسبندگی بین ذرات فسفات می شود، از این رو نباید با ترکیبات فسفات دار مصرف گردد.

✓ براساس تحقیقات NaCl بالا سبب کمبود کلسیم در گیاهان مختلف مانند گوجه فرنگی و توت فرنگی می گردد.

✓ میزان کلسیم با pH خاک نیرابطه مستقیم دارد یعنی خاک هایی که pH بالاتری دارند معمولاً حاوی کلسیم بیشتری می باشند. در واقع افزودن کلسیم نیز خود باعث قلیایی شدن خاک می شود و به همین دلیل باید نوع کود کلسیمی متناسب با PH خاک انتخاب شود.


فواید کود کلسیم برای گیاه :

✓ استحکام دیواره سلولی

✓ افزایش مقاومت گیاه در مقابل نفوذ آفات و بیماری ها

✓ افزایش ماندگاری محصول نهایی

✓ اصلاح کننده خاک بسیار قوی خاک

✓ کمک به بهبود نفوذ آب به خاک

✓ حفظ تعادل شیمیایی در خاک

✓ کاهش شوری خاک توسط کود کلسیم