نیترات کلسیم با فرمول شیمیایی Ca(NO₃)₂ و از ترکیب سنگ آهک با نیتریک اسید تشکیل می شود؛ این کود به روش های دیگر از جمله ترکیب محلول نیترات آمونیوم با محلول کلسیم هیدروکسید نیز تهیه می شود. کلسیم نیترات، نمک نیترات معدنی کلسیم می باشد که به ‌عنوان کود کاربرد دارد، از کود نیترات کلسیم جهت تامین کمبود نیتروژن و کلسیم در گیاهان استفاده می شود.


اشکال مختلف کود نیترات کلسیم :

1- پودری


روش مصرف کود نیترات کلسیم :

1- محلول پاشی

2- کودآبیاری


✓ کود نیترات کلسیم محلول در آب بوده و برای گیاه قابل جذب می باشد.

✓ زمان مناسب برای مصرف کود نیترات کلسیم ، اواسط فصل رشد گیاه می شود.

✓ در نگهداری از کود نیترات کلسیم باید مراقب بود و بیش از نیاز تهیه نشود، زیرا از جمله کودهای جاذب رطوبت است.

✓ یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است، که به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه می شود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی، جذب خاک می شوند و منجر به رشد سریع و قابل پیش بینی در گیاه می گردد.


فواید کود نیترات کلسیم برای گیاه :

✓ جلوگیری از پوسیدگی، لکه تلخ، چوب پنبه ای شدن، سرمازدگی، کاهش عمر میوه

✓ افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها با کود نیترات کلسیم

✓ افزایش رشد و توسعه بهتر ریشه

✓ افزایش مقاومت گیاه به کم آبی با کود نیترات کلسیم

✓ افزایش قابلیت جذب سایر کودها

✓ افزایش عملکرد و کیفیت محصول

✓ افزایش سایز میوه ها توسط کود نیترات کلسیم

✓ افزایش استحکام دیواره سلولی و انبارمانی محصولات

✓ افزایش جذب عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم

✓ افزایش کیفیت و کمیت محصول با کود نیترات کلسیم

✓ افزایش رشد ریشه شده در دوران جوانه زنی

✓ افزایش رویش جوانه ها شده در دوران گل دهی