آمینو اسید به عنوان واحد سازنده پروتئین ها از عناصر اصلی مانند کربن و هیدروژن به وجود آمده است، در واقع پروتئین ها با پیوند پپتیدی که بین گروه های کربوکسیل، آمینه و یک زنجیره هیدروکربنی ایجاد می شود، تشکیل می گردند. کود آمینو اسید دارای خاصیت ضد تنشی و کلات کنندگی عناصر می باشد.


✓ کود آمینو اسید منبع تأمین کننده کربن و نیتروژن می باشد و به سبب آنکه نقش کلات کننده را دارد، محافظت کننده گیاه در برابر سطوح سمی یون های فلزی نیز می باشد.

✓ اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری (غیر قابل تجزیه برای گیاهان) و غیرضروری ( قابل تجزیه برای گیاه) طبقه بندی می شوند.

✓ آمینواسیدها دارای نوع L و D می باشد، آمینواسیدهایی که طی فرآیند هیدرولیز تولید می شوند از نوع L بوده و در سنتز پروتئین ها دخالت دارد.

✓ زمان مناسب برای مصرف کود آمینو اسید در زمان وقوع تنش های محیطی، آماده سازی گیاه برای شروع یک دوره رشدی سخت و ریکاوری درختان میوه بعد از برداشت می باشد.

✓ آمینو اسیدهای مورد نیاز گیاه طی فرآیند هیدرولیز اسیدی کنترل شده وهیدرولیز آنزیمی به وجود می آیند.


اشکال مختلف کودهای آمینو اسید :

1- پودری

2- مایع


روش مصرف کود آمینواسید :

1- محلول پاشی

2- کودآبیاری


انواع اسیدهای آمینه ای که در ساختار پروتئین نقش دارند :

✓ تریپتوفان (Tryptophan) : موثر در فرایند سنتز اکسین به جهت افزایش رشد ونمو در گیاهان.

✓ پرولین (Proline) : تقویت واستحکام  دیواره سلولی و بهبود فرایند گرده افشانی گیاهان.

✓ لوسین، آلانین و والین (Leucine- Alanine- Valine) : افزایش کیفیت محصولات.

✓ لیزین (Lysine) ، متیونین و اسید گلوتامیک: افزایش وزن محصولات و میوه ها.

✓ آرژنین (Arginine) :  رشد سلول ها، تولید جوانه ها و توسعه برگ های درختان و گیاهان.

✓ هیستیدین (Histidine) : رشد سریع تر و رسیدن محصولات.

✓ متیونین (Methionine) : رسیدگی بهترو زودترمیوه و محصول گیاهان.

✓ گلیسین و اسید گلوتامیک( Glycine - Glutamic acid) : افزایش جذب آهن و فرایند ایجاد کلروفیل در بافت گیاهان.

✓ اسید آسپارتیک (Aspartic acid) : سوخت و ساز اسید آمینه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها.

✓ فنیل آلانین (Phenylalanine) : یک آنزیم مهم در مسیر متابولیسم فنیل پروپانوئید درگیاهان است.

✓ ترئونین (Threonine) : افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها.

✓ سرین (Serine) : تعادل هورمونی گیاه، افزایش قدرت تحمل گیاه در برابر بیماری ها و فعال شدن کلروفیل.

✓ تیروزین (Tyrosine) : افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها.

✓ سیستئین (Cysteine) : افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، افزایش و تنظیم فرآیندهای حیاتی.


فواید کود آمینو اسید برای گیاه :

✓ افزایش عملیات فتوسنتز و درنتیجه تولید بیشتر کلروفیل

✓ افزایش جوانه زنی و تشکیل میوه

✓ افزایش تحمل و مقاومت گیاه و درخت در برابر تنش ها

✓ نقش کود آمینو اسید در افزایش و رشد میوه گیاهان و درختان

✓ رسیدگی زودتر میوه ها

✓ افزایش کمی و کیفی محصولات

✓ افزایش جذب مواد مغذی از طریق ریشه

✓ افزایش فرایند گرده افشانی

✓ بهبود فرآیند رشد و اکسیژن رسانی به بافت سلول ها

✓ خاصیت کلات‌کنندگی عناصر توسط کود آمینو اسید

✓ بهبود عملکرد جذب کلسیم در گیاهان