بور با نماد شیمیایی B به عنوان یک ریز مغذی برای جذب بهتر و بیشتر عناصر فسفر و پتاسیم توسط ریشه مورد نیاز می باشد. این عنصر در فرآیندهای گرده افشانی، گلدهی و تشکیل دانه بسیار حائز اهمیت است. انواع ترکیبات کود بور شامل اسیدبوریک (بوراکس) پودری و بوراتانول آمین مایع (بورکلات شده) می باشد


اشکال مختلف کودهای حاوی بور :

1- پودری (کریستال)

2- مایع


روش مصرف کود بور :

1- محلول پاشی

2- کودآبیاری


✓ کمبود عنصر بور در فصل بهار مشخص می گردد.

✓ زمان مناسب برای مصرف کود بور در اوایل، اواسط و اواخر فصل رشد می باشد.

✓ بهترین روش برای تشخیص میزان بور موجود در گیاهان نمونه برداری از برگ های جوان گیاه برای آزمایش برگ و ظاهر گیاه می باشد.

✓ عنصر بور در گیاه متحرک نمی باشد، بنابراین علائم کمبود آن بیشتر در برگ های جوان گیاه به چشم می خورد.

✓ کود اسید بوریک محلول در آب بوده و حلالیت آن در آب به دما، غلظت و pH وابسته است به طوری که با افزایش دما (فصل تابستان)، حلالیت آن در آب به سرعت افزایش خواهد یافت. از طرفی مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماری های گیاهی افزایش می دهد. به دلیل آنکه کود اسید بوریک بی خطر و غیرسمی است به صورت محلول پاشی برای رفع سریع کمبود آن می توان استفاده نمود.

✓ بور در آب وهوای خشک و نیمه خشک نسبت به آب هوای مرطوب بیشتر بوده، همچنین در خاک های قلیایی شور نسبت به خاک هابی معمولی بیشتر است.

✓ اندام های زایشی به کمبود بور حساس تر بوده و نسبت به اندام های رویشی نیاز بیشتری به کود بور دارند.

✓ براساس نظر پژوهشگران به دلیل اثرات عنصر بور بر كربوهیدرات و متابولیسم پروتئین، عنصر بوذپر می تواند مانع از ریزش انگور و مقاومت در برابر سرمازدگی درختان میوه گردد.

✓ به سبب از بین رفتن نقاط رشد مریستماتیک در اثر کمبود کود بور، رشد گیاه کمتر خواهد شد.


فواید کود بور برای گیاه :

✓ تثبیت و نمو دیواره سلولی

✓ تحریک تقسیمات سلولی در گیاه

✓ افزایش گلدهی و گرده افشانی با استفاده از کود بور

✓ افزایش کیفیت میوه، گل و دانه

✓ کود بر موثر در جوانه زنی گرده ها و بازدارنده تکثیر نامرتب اندام ها

✓ موثر در متابولیسم کربوهیدراتها و انتقال فتوسنتز

✓ کمک به هیدراته شدن بافت و اقتصاد آب توسط کود بر