سیلیسیم (Si) به عنوان یک ریزمغذی مهم در کنترل تبخیر و تعرق و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های دمایی، کم آبی و آفات محسوب می شود. سیلیکات های بی شکل مهم ترین منبع اولیه تأمین سیلیسیم می باشند.


اشکال مختلف کودهای سیلیسیم دار :

1- مایع


انواع ترکیبات سیلیس دار :

1- سیلیکات پتاسیم


روش مصرف کود سلیسیم :

1- محلول پاشی

2- کود آبیاری


✓ زمان مناسب برای مصرف کود سیلسیم مرحله ای است که رشد رویشی تکمیل شده باشد.

✓ روش تشخیص میزان عنصر سیلیسیم انجام آزمایش برگ می باشد.

✓ مصرف کودهای سیلیس دار سبب افزایش جذب عنصر روی را در شرایط کمبود می گردد، مخصوصا اگر بیشبود فسفر در خاک باشد.

✓ استفاده همزمان از سیلیس و پتاسیم سبب افزایش جذب عنصر پتاسیم می گردد و در کنترل برخی آفات موثرتر از سموم عمل می کند

✓ استفاده از کودهای سیلیس دار موجب کاهش خسارت ناشی از تجمع نمک و شوری خاک خواهد شد.

✓ بیشترین مقدار سیلیس موجود در گیاهان در سلول های اپیدرمی تجمع می یابد که سختی و استحکام بافت گیاهی را افزایش می دهد که مانع از ورود و استقرار لاروهای جوان به ساقه می شود.

✓ از کود سیلیس در زمان ۸ برگی بودن گیاه تا زمان برداشت آن می توان به مدت ۲۰ روز یک بار استفاده کرد.

✓ استفاده از کود سیلیسیم در مناطق گرمسیری که معمولا دچار کمبود این عنصر هستند، ضروری و اثربخش است


فواید کود سیلیسیم برای گیاه :

✓ افزایش عملکرد و باروری محصولات کشاورزی

✓ افزایش جذب و انتقال مواد غذایی همچون کلسیم و سایر عناصر

✓ افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

✓ افزایش جوانه زنی و رشد گیاه

✓ افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها

✓ افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی


دقت داشته باشید، سیلیسیم با تعرق گیاه ارتباط مستقیمی دارد یعنی با افزایش تعرق جذب آن بیشتر و با کاهش تعرق، جذب سیلیسیم کمتر می شود. از این رو مصرف کود سولفات پتاسیم موجب افزایش تعرق گیاه شده و در نتیجه افزایش جذب سیلیسیم را به دنبال دارد. به همین راستا مصرف کودهایی نظیر پتاسیم کلراید که تعرق را کاهش می دهد در کنار کود سیلیسیم مناسب نیست.