تعداد 5 محصول

کود 36 12 12 آریا شیمی

890,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:97846
شماره تماس: 44471048-021

کود 20 20 20 آریا شیمی

690,000 تومان

بسته بندی :10کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:31796
شماره تماس: 44471048-021

کود سولویتا 19 19 19 هورتیلند

5,200,000 تومان

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:24253
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 20 20 20 هورتیلند

3,500,000 تومان

بسته بندی 10کیلویی
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:34014
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 40 5 5 هورتیلند

3,500,000 تومان

بسته بندی 10کیلویی
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:94835
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 10 52 10 هورتیلند

3,800,000 تومان

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:49715
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 36 12 12 هورتیلند

3,055,000 تومان

بسته بندی ده کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:18686
شماره تماس:36271002 -026

کود 20 20 20 بنیفر

164,000 تومان

بسته بندی: ده کیلویی
شرکت:نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:81857
شماره تماس:37791951 -031

کود 30 5 15 پلنت استار

125,000 تومان

بسته بندی : 25 ، 10 ، 5 ، 1 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 33757
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود 0 44 18 سوت گرین

2,150,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:32228191 -071

کود 20 20 20 سوت گرین

255,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:367251
شماره تماس:32228191 -071

کود 10 52 10 سوت گرین

295,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:729403
شماره تماس:32228191 -071

کود 10 52 10 زاگرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت:پارس فروغ زاگرس
شماره ثبت:16416
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود باواریا 36 12 12 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 30181
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 30 5 15 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 11406
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 25 7 12 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 55305
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 20 20 20 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 62582
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 20 6 19 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 26114
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 18 18 18 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 07478
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 10 52 10 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 16086
شماره تماس :02188610320

کود 20 20 20 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 46684
شماره تماس : 03195011135

کود 44 4 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 42 0 13 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 91618
شماره تماس : 03195011135

کود 34 52 0 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 10 10 30 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 51 0 0 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 14 14 28 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 6 6 19 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 14 14 28 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 40 6 12 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 36 12 12 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 09648
شماره تماس : 03195011135

کود 30 5 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 59349
شماره تماس : 03195011135

کود 0 46 18 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 0 61 12 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 10 52 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 38053
شماره تماس : 03195011135

کود 13 40 13 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 15 15 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 18 18 18 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 20 20 20 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 46684
شماره تماس : 03195011135

کود 36 12 12 فرومیتو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : آرکا کود پردیس
شماره ثبت : 85564
شماره تماس: 02156538412