تعداد 5 محصول

کود ویتا ایکس گرین

350,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود بور هورتیلند

390,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : رهروان رویش سبز
شماره ثبت : 95570
شماره تماس : 36271002-026

کود کالیوم پلاس لبوسل

640,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : ترنم سبززاینده رود
شماره ثبت : 52843
شماره تماس : 37501020-031

کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا

292,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 81823
شماره تماس : 42554-021

کود پتاسیم سیلیکات تاپ یوزینگ

128,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : همیار دشت آبرون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 1-88616460-021

کود فروت ست 525 بازرگان کالا

285,000 تومان

قیمت درج شده برای یک لیتر می باشد.
بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 57354
شماره تماس : 42554-021

کود بر دراپ سبز آذر کاسپین

199,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : 89830
شماره تماس : 44615780– 021

کود ریکومیک روی ریکو

395,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 67930
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکومیک میکس 464 ریکو

395,000 تومان

بسته بندی:1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 74379
شماره تماس:88206614 -021

کود سیلی پتاسیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود پلی میکرو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : سبز گیتا
شماره ثبت : 63645
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد .

کود روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود مس وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول آهن وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول میکرو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود بر وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:80041
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آهن منگنز روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:56264
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول روی وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:30138
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ناتورمیکس ال دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 30621
شماره تماس : 07136290806

کود آمینو کلات آهن آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:63631
شماره تماس: 04533515876

کود افترفروت دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 68068
شماره تماس : 07136290806

کود پلنی فلور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 56370
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورفوس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 32945
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورکوئل بور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 01038
شماره تماس : 07136290806

کود مایع سیلیکات پتاسیم آلی بایوگانومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرین خوشه هامون
شماره ثبت : 96944
شماره تماس : 02144205321

کود نیترات منیزیم ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود زینک تیپ پلاس ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود تریکوفول بی 15 ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود بر مس فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 76010
شماره تماس :44481500-021

کود روی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 60760
شماره تماس : 44481500-021

کود بذر مال روی فسفر فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 33968
شماره تماس : 44481500-021

کود سولفات روی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 318109
شماره تماس : 44481500-021

کود مایع سیلیکات پتاسیم فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 59030
شماره تماس : 44481500-021

کود فروت ست فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 51696
شماره تماس : 44481500-021

کود رایکت کینگ سید آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1،5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک زینک آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک منیزیم آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک بر آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32341267-071

کود کلیک میکس آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : 85161
شماره تماس : 32341267-071

کود میکروکت منیزیم آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 لیتر
شرکت: شفق لیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07132341267