کود سولفات پتاسیم غنچه

50,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی :50 کیلویی
شرکت :کشاورزی سحاب غنچه
شماره ثبت :429925
شماره تماس:44898463 -021

کود سولفات پتاسیم اگری پلکس

95,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : نهاده های کشاورزی پارس یزد
شماره ثبت : 154066
شماره تماس : 38301455 – 035

کود سولفات پتاسیم گرومور

190,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 11.36 کیلوگرم
شرکت : ستاره سبز ایساتیس
شماره ثبت : 15712
شماره تماس : 38364298– 035

کود سولفات پتاسیم رازک شیمی

65,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : رازک شیمی
شماره ثبت : 149755
شماره تماس : 02122874823

کود سولفات پتاسیم تتاکو

95,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 25 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 110314
شماره تماس : 02149701

کود کلسیم بور تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 68160
شماره تماس : 07137254554

کود سیلیکات پتاسیم تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137254554

کود کلات کلسیم 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو کلسیم 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : 36725
شماره تماس : 83501344-021

کود مایع کلسیم آلی بایوگانومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرین خوشه هامون
شماره ثبت : 92304
شماره تماس : 02144205321

کود آلی پتاس گوگرد بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 52145
شماره تماس : 05144244446

کود آمینو کلسیم بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : 81195
شماره تماس : 08646331892

کود کلسیم فسفر پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود نایف سیکلوز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 63494
شماره تماس : 02188580410

کود کی بامبر بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 57142
شماره تماس : 02188580410

کود کلات کلسیم بر اکوریچ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 کیلو
شرکت: مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 68685
شماره تماس : 87700060 – 021

کود کلات کلسیم اکوریچ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 5 کیلو
شرکت: مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 41410
شماره تماس : 87700060 – 021

کود مومنتم مرکز آنادولو کیمیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: باغ ارم ارس
شماره ثبت : 68778
شماره تماس :33254564-041

کود تراتک راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : -
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :22650234-021

کود کلسی فوس راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2، 5، 10 و20 کیلو
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : 20588
شماره تماس :22650234-021

کود نوتری پلاس زلسیوس بازرگان کالا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلوگرم
شرکت :بازرگان کالا
شماره ثبت : 80143
شماره تماس : 42554-021

کود بیومین کلسیم بازرگان کالا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلوگرم
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 58429
شماره تماس : 42554-021

کود بازافر بازرگان کالا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلوگرم
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 54528
شماره تماس : 42554-021

کود هچیزو جاست گرین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : ترنم سبز
شماره ثبت : 91797
شماره تماس : 37501020-031

کود نیتروژنه گوگردی گرومان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سپهر مشکات ریحان
شماره ثبت : 46065
شماره تماس : 88328976-021

کود ماکروگرانوله گرومان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سپهر مشکات ریحان
شماره ثبت : 74451
شماره تماس : 88328976-021

کود زراعت گرومان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سپهر مشکات ریحان
شماره ثبت : 19385
شماره تماس : 88328976-021

کود باغات گرومان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سپهر مشکات ریحان
شماره ثبت : 50649
شماره تماس : 88328976-021

کود گرانوله ویتامیل گرومان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سپهر مشکات ریحان
شماره ثبت : 75226
شماره تماس : 88328976-021

کود بست کلبوسول پروتئو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : ترنم سبززاینده رود
شماره ثبت : 93551
شماره تماس : 37501020-031

کود اینفینیتو گرانومکس اسمارت گرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : ترنم سبززاینده رود
شماره ثبت : 64897
شماره تماس : 37501020-031

کود نیترات پتاسیم پارس اکسید

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : پارس اکسید
شماره ثبت : 98038
شماره تماس : 32423594 – 071

کود پتاسیم 27 خضراء

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : خضراء
شماره ثبت : 76308
شماره تماس : 91200201-021

کود گوگرد گرانوله تتاکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 30 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 618681
شماره تماس : 49701– 021

کود کلسیم تتاکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 25 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 85109
شماره تماس : 49701– 021

کود ماکرو فسفاته آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 48450
شماره تماس : 32721754– 035

کود شیمیایی گرانوله آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 60191
شماره تماس : 32721754– 035

کود کلسیم آمونیوم نیترات پرینوا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : فرتاک تجارت افرا
شماره ثبت :05490
شماره تماس : 34584417-023

کود کلات کلسیم 10 پرینوا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : فرتاک تجارت افرا
شماره ثبت :73875
شماره تماس : 34584417-023

کود کلات آهن 6 اورتو 3.2 پرینوا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : فرتاک تجارت افرا
شماره ثبت67950
شماره تماس : 34584417-023

کود هکتور ایکس گرین

790,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود دیپوفر آریا شیمی

600,000 تومان

بسته بندی: 1کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:14965
شماره تماس: 44471048-021

کود های افکت آریا شیمی

315,000 تومان

بسته بندی :1کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:44714
شماره تماس: 44471048-021

کود آرمیتکس آریا شیمی

590,000 تومان

بسته بندی :یک کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:11870
شماره تماس: 44471048-021

کود جامد ویوگرمیکس آریا شیمی

330,000 تومان

بسته بندی:1 کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:12948
شماره تماس: 44471048-021

کود ریکوفر ریکو

895,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:73215
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکوزینک ریکو

595,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 98390
شماره تماس:88206614 -021

کود نیترات منیزیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود کلات آهن 6 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود سولفات روی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود آهن کوفر 48 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 41281
شماره تماس : 02188951203

کود کلات آهن فرومیتو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : آرکا کود پردیس
شماره ثبت : 54798
شماره تماس: 02156538412

کود سولفات پتاسیم منیزیم میثاق شیمی

75,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : شیمی پویاب
شماره ثبت : 99188
شماره تماس : 36204899-031

کود کلات آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36290806

کود ناتورکوئل آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 71378
شماره تماس : 36290806

کود ناتور کوئل کلاسیک آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 11627
شماره تماس : 36290806

کود مولیبدن تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 88433
شماره تماس : 07137254554

کود تریس منگنز تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 85041
شماره تماس : 07137254554

کود تریس روی تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 68160
شماره تماس : 07137254554

کود آهن فیلدز تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 86368
شماره تماس : 07137254554

کود آهن فر تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 74547
شماره تماس : 37254554071

کود آهن ارتو تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 86602
شماره تماس : 07137254554

کود کلات منیزیم 4 7 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منیزیم 16 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منیزیم 33 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منگنز ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات روی ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو بیسیک 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو منگنز 13 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو منگنز 9 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو مس 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو ساوو میکس ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو روی 15 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو روی 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آهن 9 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آهن 13 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آزورن میکس ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود کلات منیزیم 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو پرمیوم 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو استاندارد 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود هاسمیک آریا شیمی

350,000 تومان

بسته بندی 2 کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:34382
شماره تماس: 44471048-021

کود هیومیک گرو سوت گرین

375,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:32228191 -071

کود ریک آمین ریکو

890,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:12045
شماره تماس:88206614 -021

کود پتاسیم هیومات سان رز شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44615780– 021

کود هیومیت پتاسیم ساجد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: بهارآوران تجارات پیروز ساجد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0123456789

کود ناتورآمین 80 دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 69863
شماره تماس : 07136290806

کود بیوکت جی آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت:شفق لیان
شماره ثبت : 14580
شماره تماس : 32341267-071

کود پودری هیومیک اسید امنیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : مهندسی نیلا بوم غرب
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02128422426

کود اکو اکتیو آنوکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : سفیر سبز اصفهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۰۳۱۳۳۹۳۲۱۴۲

کود پودری هیوم تک بلودنسر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : فرتاک آبی زنده رود
شماره ثبت : 035006
شماره تماس : ۰۳۱۳۷۴۳۲۱۲۹

کود پودری هیومیک اسید بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 57039
شماره تماس : 05144244446

کود آلی مرغی هیومیک بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05144244446

کود آلی بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 57039
شماره تماس : 05144244446

کود آلی با هیومیک اسید بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 04941
شماره تماس : 05144244446

کود پودری اسیدآمینه نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود آلی گرانول نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود هچیزو ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکومکس پودری ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 23302
شماره تماس:88206614 -021

کود آلگاریک پودری ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 36787
شماره تماس:88206614 -021

کود پودری هیومیک اسید رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پودری فولویک اسید رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پودری اسید آمینه رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندراد
شماره تماس : 02186031907

کود هیومی پاور فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود اسید فولویک 60 فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : 87190
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آمینو پاور فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود هیومیک گرانول گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود پودری هیومیک اسید گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : 052036
شماره تماس : 0217777

کود پودری آمینو اسید گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود پودری هیومیک اسید کلاستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : ندارد
شرکت : شهد شیمی رازی
شماره ثبت : 58794
شماره تماس : 03136615141

کود پودری کلات اسیدهیومیک گاردسکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 51449
شماره تماس : 02188610320

کود جلبک دریایی سیتی مکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 ، 1 ، 5 ، 10 ، 20 کیلویی
شرکت : بازرگانان سرای سپند پارس
شماره ثبت : 74618
شماره تماس : 88885511– 021

کود پودری هیومیک اسید آدریاتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلو
شرکت: گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد
شماره ثبت : 90220
شماره تماس : 88773599-021

کود جامد اسید آمینه آدریاتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلو
شرکت: گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88773599-021

کود گرین استیم مانورت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ ان سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:89664
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ 14 5 7 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:78325
شماره تماس:88001410 -021

کود ارگویت ممون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:68956
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ 0 14 7 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:59947
شماره تماس:88001410 -021

کود پیریمیکس ممون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: ده کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:36975
شماره تماس:88001410 -021

کود بیوترون اس سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 کیلوگرمی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:11923
شماره تماس:88001410 -021

کود مرغی پلت نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود پلت مرغی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پلت مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود کامل ارگانیک سبوسیب

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : سبوسیب سلامت
شماره ثبت : 91847
شماره تماس : 01333263333

کود میکرومیکس ویژه پسته ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02636100729

کود بیوارگانیک بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646331892

کود مرغی گرانوله فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود پلت مرغی 70 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 30 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 90 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : 066248
شماره تماس : 44362311– 021

کود مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 ، 10 ، 5 ، 1 لیتری
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 014683
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 42182
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 470754
شماره تماس : 44813048 – 021

کود پلت مرغی 70 هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلت مرغی 100هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-۰۵۱

کود پلت مرغی امگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت: آسا شیمی پارسیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88540040-021

کود پلت مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : 98105
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود قارچ مایکوریزا بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 10 کیلویی
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 59358
شماره تماس : 88972600 -021

کود مرغی ویسپو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلویی
شرکت : سبز اندیشان زرین کود
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :37775544– 026

کود مرغی آتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبز رویش خراسان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۵۲۴۱۳۱۸۷– 051

کود پلیت مرغی تتاکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 18729
شماره تماس : 49701– 021

کود مرغی 50 کیلویی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلیت مرغی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32721754– 035

کود آلی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 43110
شماره تماس : 32721754– 035

کود جلبک دریایی اگری پلکس مولتی کم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 ، 25 کیلویی
شرکت : نهاده های کشاورزی پارس یزد
شماره ثبت : 07783
شماره تماس : 38301455 – 035

کود جامد مرغی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-051

کود آلی گوگردی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مرغ و دام هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلت مرغی بنیفر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:65704
شماره تماس:37791951 -031

کود جلبک دریایی فیتوسنس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلوگرم
شرکت: راویس کشت مهام
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 77829215-021

کود جلبک دریایی دنیزول دی آران

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : سبزآوند
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 37738061-031

کود سی وینر گیتا شیمی سهند

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : گیتا شیمی سهند
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 62999969-021

کود زئو ارگانیک به ماکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : به رشد کویر رفسنجان
شماره ثبت : 94327
شماره تماس : 034-34269619

کود ویلوکس زیتکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 کیلویی
شرکت : سبز محصول داتیس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 87700060-021

کود ایکس پلورر زیتکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : سبز محصول داتیس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 87700060-021

کود ماهی ویژه برنج غنچه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10 کیلویی
شرکت: سحاب غنچه
شماره ثبت:48549
شماره تماس:44898463 -021

کود ماهی غنچه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10 کیلویی
شرکت: سحاب غنچه
شماره ثبت:86333
شماره تماس:44898463 -021

کود مرغی 3 3 3 آدونیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: آتیه سازان ماه نشان
شماره ثبت: 42487
شماره تماس:57824 -021

کود فسفاته 2 ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 40797
شماره تماس : 88972600 -021

کود پتا 2 ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 27938
شماره تماس : 88972600 -021

کود ازتو 1ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 07794
شماره تماس : 88972600 -021

کود ارگانیک انگور نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود آلی ویژه زعفران بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 04941
شماره تماس : 05144244446

کود ویژه برنج نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود آلی ویژه زعفران نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود ویژه انگور اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه برنج اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پسته اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت :
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پنبه اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پیاز 2 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پیاز 1 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه توت فرنگی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه جالیز اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه چغندر اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه خیار اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه دانه های روغنی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه درختان میوه اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه ذرت اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه زعفران اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه سیب زمینی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه گوجه 1 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه گوجه 2 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه مرکبات اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود مخصوص گندم جو نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 81405
شماره تماس : 07132236871

کود مخصوص ذرت 2 نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 63371
شماره تماس : 07132236871

کود مخصوص ذرت 1 نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07132236871

کود ویژه برنج گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود خرما آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندراد
شماره تماس: 02122599145

کود پیاز آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود انگور آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود مرکبات لبین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلوگرم
شرکت : همیار دشت آبرون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 1-88616460-021

کود پسته رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 4 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود بنفشه آفریقایی ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود دیفن باخیا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود ساکولنت ریسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88142548 -021

کود پیرومیا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود کاکتوس ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود سانسوریا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021