تعداد 5 محصول

کود فسفاته 2 ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 40797
شماره تماس : 88972600 -021

کود پتا 2 ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 27938
شماره تماس : 88972600 -021

کود ازتو 1ویژه زراعت بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 07794
شماره تماس : 88972600 -021

کود ارگانیک انگور نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود آلی ویژه زعفران بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 04941
شماره تماس : 05144244446

کود ویژه برنج نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود آلی ویژه زعفران نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود ویژه انگور اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه برنج اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پسته اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت :
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پنبه اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پیاز 2 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه پیاز 1 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه توت فرنگی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه جالیز اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه چغندر اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه خیار اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه دانه های روغنی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه درختان میوه اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه ذرت اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه زعفران اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه سیب زمینی اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه گوجه 1 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه گوجه 2 اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود ویژه مرکبات اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود مخصوص گندم جو نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 81405
شماره تماس : 07132236871

کود مخصوص ذرت 2 نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 63371
شماره تماس : 07132236871

کود مخصوص ذرت 1 نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07132236871

کود ویژه برنج گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02177517395

کود خرما آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندراد
شماره تماس: 02122599145

کود پیاز آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود انگور آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود مرکبات لبین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلوگرم
شرکت : همیار دشت آبرون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 1-88616460-021

کود پسته رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 4 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود بنفشه آفریقایی ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود دیفن باخیا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود ساکولنت ریسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88142548 -021

کود پیرومیا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود کاکتوس ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021

کود سانسوریا ریسمو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 100گرمی و 25کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت: 086326
شماره تماس:88142548 -021